За нас

null

Частно средно училище Мечтатели

e лицензиранo за обучение на ученици от първи до дванадесети клас включително.

Екипът на Мечтатели си поставя амбициозната цел да бъде професионален пътеводител, даващ сигурна подкрепа и насоки по пътя към бъдещето на децата. Група бизнесмени, педагози и родители разработиха този проект след сериозен анализ на образователната ситуация и мониторинг на обществените потребности за успешна бъдеща реализация на младите хора.

Частно средно училище разработи своята иновативна образователна концепция на базата на уникален учебен план и успешни начини на преподаване. Определящи при разработката на учебния план са следните линии:

 • Високо ниво на общообразователната подготовка, съобразено с ДОС;
 • Обучение на базата на проктно-ориентираното обучение, както вътрешноучилищни, така и проекти на ниво паралелка;
 • Конкурентно езиково обучение по английски език, съответстващо на международните стандарти и съответстващо сертифициране. Ще подготвяме учениците за тестовете на КЕЙМБРИДЖ (Cambridge ESOL) – най-престижната и разпознаваема изпитна система в света. Сертификатите, които получават явилите се на тези изпити, са успешен „вход” към най-авторитетните колежи, университети и компании в световен мащаб. Явяването на изпити е планомерен процес, който обхваща учениците от 2 клас и обективно отразява достигнатото през учебната година ниво. Цялостното обучение по английски език в начален етап е насочено към достигане на ниво А2 по Европейската езикова рамка (CEFR). Още от 1ви клас в учебния план на ЧСУ „Мечтатели” са предвидени значителен брой часове по английски език. В учебната програма задължителните часове са съчетани с избираеми часове по език. По този начин обучението по чужд език е съобразено с действащите учебни програми на МОН, покрива държавните образователни стандарти (ДОИ) и същевременно е насочено към подготовка на децата за явяване на изпити, позволяващи им да покрият нива на Европейската езикова рамка (CEFR).Обучението по английски език започва още от детската градина;
 • Обучение по Руски език в две направления: граматика и литературен руски език за рускоговорящи деца и руски език за чуждоговорящи деца, запознаване с руската култура;
 • Подготовка за оценяване по Европейските стандарти PISA, PIRLS – програми за международно оценяване на учениците, които не са пряко свързани с изискванията на националните учебни програми, но са приложими и достъпни за повечето държави. PISA измерва постиженията на учениците в контекста на образователните цели, дефинирани от обществото;
 • Адекватност на получените знания и умения спрямо обществените потребности на всяка личност – обучение по предприемачество по програмата на Джуниър Ачийвмънт и потребителска култура. С помощта на Джуниър Ачийвмънт България обучаващите се придобиват практически знания за света на бизнеса. Повече от 250 корпорации и държавни институции ежегодно са домакини на ученици на Джуниър Ачийвмънт България за инициативата „Мениджър за един ден”, а над 40 компании подкрепят финансово дейността на Джуниър Ачийвмънт България. Обучението по Предприемачество за нас е още един начин да развием и обогатим личността на всеки един от нашите ученици;
 • Образовани съвременни личности с умения по информационни технологии и програмиране;
 • Йога в класната стая. Приоритетно са залегнали няколко основни принципа – обучение с ниско ниво на стрес, интересно учене, ненатрапчиво и трайно придобиване на знания с минимално разпиляване на енергия. За реализиране на тези идеи екипът на училището внедрява в работата си системата RYE (Research on Yoga in Education – изследване на йога в образованието), която е базирана на систематичното изучаване, вече 40 години, на ползите от включването на адаптирани според възрастта йога практики в работата с деца;
 • Развиване на логическото мислене с усилено изучаване на математика;
 • Формиране на човешки ценности с приоритетно обучение в добри обноски и поведение;
 • Развиване творческите заложби на учениците, посредством разнообразни извънкласни дейности;
 • Спортна интелигентност, здраве и физическа издръжливост – практикуване на разнообразни спортове, според нуждите на учениците.

ЧСУ Мечтатели е средище на образователни иновации и успешни педагогически практики. Осигурява на своите възпитаници наситено с положителни емоции училищно ежедневие в модерна среда, изпълнена с удовлетвореност, позитивизъм и самочувствие. Високите и отговорни цели, които си поставя екипът, се реализират посредством проекто-ориентирано и личностно-ориентирано обучение. Високото качество на образователно-възпитателния процес се постига благодарение на: високотехнологични методи и средства, реализирани от квалифицирани и изявени педагози, спокойна, комфортна и сигурна училищна среда. Задължителната подготовка се реализира двупластово, като всеки ученик и учител преминава периодично директорско тестуване, което определя сферата на допълнителната учебна подготовка. Улесняване усвояването на нови знания, повишаване на концентрацията, изграждането на качества и умения полезни в живота за всеки човек.

Решаването на всички педагогически ситуации се осъществява с помощта на съвременни ИКТ – интерактивни дъски, мултимедия, таблети, многомишкова технология и образователен софтуер.

Мислете за бъдещето на вашите деца днес !

null

Платформа

Стил, успех и амбиция –

три думи, които представят утвърдената в град Варна образователна институция

ЧСУ „Мечтатели“ е явление в съвременната образователна среда.  Екипът си поставя амбициозната цел да открие действаща формула за успешно образование в съответствие с обществените потребности. Платформата върху, която е разработен образователния модел е „Стил в училище, стил в живота“. Той се опира на – стил в образованието, във възпитанието, в отношенията и в заобикалящата среда. Иновативната образователна концепция е разработена на базата на уникален учебен план и успешни начини на преподаване.

Стил в образованието

 • Сериозна и успешна общообразователна подготовка, гарантирана от два учебни плана. Основен учебен план – опиращ се на Държавните образователни стандарти и индивидуален учебен план – съобразен с образователните нужди на всеки ученик.
 • Обучението по български език и литература подготвя за международното изследване на уменията за четене с разбиране – PIRLS. Застъпена е и програмата за оценяване –
 • Интензивно изучаване на английски език от І клас. Обучението по чужд език гарантира придобиване на знания необходими за сертифициране. Учениците се подготвят за явяване на изпити, за да покрият нива на европейската езикова рамка и придобиване на европейско езиково портфолио. В класовете от гимназиален етап се работи по програмите за сертификати CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE, ADVANCED и PROFICIENCY.
 • Разширено обучение по изобразително изкуство, провеждано от водещи в областта преподаватели, един от които е изявен варненски творец. В учебния ден са включени и занимания по танци и спорт с цел повишаване на емоционалния и физически комфорт на учениците.
 • Иновацията

Стил в преподаването

 • Образователно-възпитателния процес е подчинен на идеята „учене чрез правене“.
 • Педагозите разработват и реализират своите учебни планове на базата на проекто-ориентирания подход. Това повишава мотивацията за учене и подпомага възприемането на преподавания материал.
 • Образователният процес е насочен към получаване на знания, а не към тяхното фактологично оценяване.

Стил в организацията

 • Организацията на образователния процес е подчинена на следните принципи – мобилност и гъвкавост на методите и средствата на преподаване.
 • Учебният процес във всяка от паралелките в начален етап е обезпечен с по двама педагози.
 • Екипът на училището е подбран по следните показатели – силна мотивация за работа, да притежават разнообразни умения и опит в сфери различни от образованието, да са готови да се променят във всеки момент, с готовност да търсят, приемат и използват нестандартни методи в работата си, свободомислещи и креативни.

Стил в отношенията

 • „Бързам за училище, там ми е добре“ . Този емоционален комфорт се постига с – училище без звънец, работа върху емоционалната интелигентност на учениците, занижено ниво на стрес и използване на системата RYE (изследване на йога в образование);
 • Трипластова информираност за постиженията на учениците. Етапи – еженевна, периодична и изборна; форми – писмена, електронна и контактна.

Стил в заобикалящата среда

 • Функционална дизайнерска обстановка с високотехнологично оборудване, кътове за почивка, студио по изобразително изкуство и работилничка.

 

ЧСУ „Мечтатели“ – там където се сбъдват мечти.