Прием

null

Условия за прием:

В ЧДГ „Мечтатели” записването на деца се осъществява целогодишно и при наличие на свободни места. Приемът е организиран във възрастови групи:

 • Първа група – от 2/3 до 4 години;
 • Втора група – от 4 до 5 години;
 • Трета подготвителна група – от 5 до 6 години;
 • Четвърта подготвителна група – от 6 до 7 години.

 

Приемът в ЧДГ „Мечтатели” се извършва след представяне на всички документи и проведено събеседване с родителите и децата.

За приемане на дете в детската градина родителите представят следните документи:

 1. Писмено Заявление за прием до директора на детската градина по образец.
 2. Попълнена Информационна карта по образец.
 3. Копие от акта за раждане на детето.
 4. Пакет от медицински документи, в съответствие с Наредба № 3 от 2007 г. на МЗ:
 • Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ.
 • Изследване на кръв и урина,извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.
 • Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г.
 • Отрицателен резултат от васерман на един от родителите.
 • Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни, три дни преди постъпване на детето в детската градина.
 1. Решение на РЕПЛР към РУО – Варна за насочване на дете със СОП за приобщаващо образование (ако има такова).

 

Сключването на договорите за една учебна година се извършва до края на месец май.

Прием по държавно финансиране в съответствие с Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование

публикувано на 14.08.2019 г.