За нас

train_1

... там, където всичко започва

Ние вярваме, че ЧОВЕК Е ТОЛКОВА ГОЛЯМ, КОЛКОТО ГОЛЕМИ СА МЕЧТИТЕ МУ!

Частна детска градина „Мечтатели”, град Варна е лицензирана от МОН институция в системата на предучилищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от две годишна възраст до постъпването им в първи клас.

Детската градина полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.

 

Предучилищното образование в детската градина се осъществява по авторска и иновативна програмна система в съответствие с държавните образователни стандарти и създава условия за:

 • Цялостно развитие на детската личност, чрез осигурена среда за учене чрез игра;
 • Подкрепяща среда за ранно откриване на детските заложби и способности и насърчаване на развитието и реализацията им;
 • Познаване на различните културни ценности и съхранение и утвърждаване на българската национална идентичност;
 • Осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете, на неговото разнообразие от потребности и създаване на възможности участие във всички аспекти на живота на общността;
 • Придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.

Компетентностите се постигат по седемте образователни направления:

 • Български език и литература;
 • Математика;
 • Околен свят;
 • Изобразително изкуство;
 • Музика;
 • Конструиране и технологии;
 • Физическа култура.

В програмната система на детската градина са включени и допълнителни дейности (английски език, съвременни и народни танци и др.), които спомагат за пълното разкритие на детския потенциал.

По желание на родителите, децата могат да бъдат записани и в допълнителни дейности извън програмата, които осигуряват устойчиво развитие на интересите, наклонностите и способностите на децата:

 • Арт-работилничка;
 • Английски език;
 • Театрална творилница;
 • Пиано;
 • Айкидо;
 • Акробатичен рокендрол.

Педагогическите ситуации и допълнителни дейности се осъществяват в привлекателен интериор и стимулираща предметно-дидактична среда, съобразена възрастовите и индивидуални особености на децата и в подкрепа на детското развитие.

 

За пълноценно двигателно развитие на децата, детската градина разполага с обезопасено и естетически оформено дворното пространство с:

 • възможности за позициониране на различни възрастови групи;
 • оборудване и съвременни детски съоръжения;
 • специално пространство за сцена на открито;
 • обособени площадки за организирани спортни занимания, спортно-подготвителни игри и упражнения по безопасност на движението по пътищата.

 

ЧДГ „Мечтатели” създава най-подходящата среда за личностно развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с неговата възраст, потребности и интереси, като работи целенасочено за:

 • утвърждаване на образователна общност с активно включване на родителите;
 • изграждане на доверие и споделена отговорност;
 • мотивирани педагогически екипи, съставени от професионалисти;
 • позитивен организационен климат и развиваща среда;
 • повишаване качеството на образованието и предлаганите услуги.
null

Платформа