Детска градина

train_1

... там, където всичко започва

Ние вярваме, че ЧОВЕК Е ТОЛКОВА ГОЛЯМ, КОЛКОТО ГОЛЕМИ СА МЕЧТИТЕ МУ!

Частна детска градина „Мечтатели”, град Варна е лицензирана от МОН институция в системата на предучилищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от две годишна възраст до постъпването им в първи клас.

Детската градина полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.

 

Предучилищното образование в детската градина се осъществява по авторска и иновативна програмна система в съответствие с държавните образователни стандарти и създава условия за:

 • Цялостно развитие на детската личност, чрез осигурена среда за учене чрез игра;
 • Подкрепяща среда за ранно откриване на детските заложби и способности и насърчаване на развитието и реализацията им;
 • Познаване на различните културни ценности и съхранение и утвърждаване на българската национална идентичност;
 • Осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете, на неговото разнообразие от потребности и създаване на възможности участие във всички аспекти на живота на общността;
 • Придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.

Компетентностите се постигат по седемте образователни направления:

 • Български език и литература;
 • Математика;
 • Околен свят;
 • Изобразително изкуство;
 • Музика;
 • Конструиране и технологии;
 • Физическа култура.

В програмната система на детската градина са включени и допълнителни дейности (английски език, съвременни и народни танци и др.), които спомагат за пълното разкритие на детския потенциал.

По желание на родителите, децата могат да бъдат записани и в допълнителни дейности извън програмата, които осигуряват устойчиво развитие на интересите, наклонностите и способностите на децата:

 • Арт-работилничка;
 • Английски език;
 • Театрална творилница;
 • Пиано;
 • Айкидо;
 • Акробатичен рокендрол.

Педагогическите ситуации и допълнителни дейности се осъществяват в привлекателен интериор и стимулираща предметно-дидактична среда, съобразена възрастовите и индивидуални особености на децата и в подкрепа на детското развитие.

 

За пълноценно двигателно развитие на децата, детската градина разполага с обезопасено и естетически оформено дворното пространство с:

 • възможности за позициониране на различни възрастови групи;
 • оборудване и съвременни детски съоръжения;
 • специално пространство за сцена на открито;
 • обособени площадки за организирани спортни занимания, спортно-подготвителни игри и упражнения по безопасност на движението по пътищата.

 

ЧДГ „Мечтатели” създава най-подходящата среда за личностно развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с неговата възраст, потребности и интереси, като работи целенасочено за:

 • утвърждаване на образователна общност с активно включване на родителите;
 • изграждане на доверие и споделена отговорност;
 • мотивирани педагогически екипи, съставени от професионалисти;
 • позитивен организационен климат и развиваща среда;
 • повишаване качеството на образованието и предлаганите услуги.
null

Условия за прием:

В ЧДГ „Мечтатели” записването на деца се осъществява целогодишно и при наличие на свободни места. Приемът е организиран във възрастови групи:

 • Първа група – от 2/3 до 4 години;
 • Втора група – от 4 до 5 години;
 • Трета подготвителна група – от 5 до 6 години;
 • Четвърта подготвителна група – от 6 до 7 години.

 

Приемът в ЧДГ „Мечтатели” се извършва след представяне на всички документи и проведено събеседване с родителите и децата.

За приемане на дете в детската градина родителите представят следните документи:

 1. Писмено Заявление за прием до директора на детската градина по образец.
 2. Попълнена Информационна карта по образец.
 3. Копие от акта за раждане на детето.
 4. Пакет от медицински документи, в съответствие с Наредба № 3 от 2007 г. на МЗ:
 • Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ.
 • Изследване на кръв и урина,извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.
 • Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г.
 • Отрицателен резултат от васерман на един от родителите.
 • Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни, три дни преди постъпване на детето в детската градина.
 1. Решение на РЕПЛР към РУО – Варна за насочване на дете със СОП за приобщаващо образование (ако има такова).

 

Сключването на договорите за една учебна година се извършва до края на месец май.

Прием по държавно финансиране в съответствие с Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование

публикувано на 14.08.2019 г.

Надникнете в детската градина !